Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Regulamin

Regulamin pobytu w Domu Gościnnym Amber w Dziwnowie

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynk uprosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Minimalny czas pobytu w okresie lipiec-sierpień to 5 noclegów.
 2. Doba pobytu trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce do godziny 21.00 Gość jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli obiektu o możliwej godzinie przyjazdu.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Gość DG Amber winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia właścicieli DG Amber do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do pokoju.
 6. W czasie meldowania gości pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 300 zł. Kwota ta zwracana jest w dniu wyjazdu po oddaniu kluczy, pilota od bramy i sprawdzeniu pokoju.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 8. Na prośbę gości do wynajmowanego pokoju może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 9. Podczas przekazywania kluczy udzielamy instrukcji dotyczących otwierania i zamykania bramki i bramy wjazdowej oraz instrukcji użytkowania wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoju. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju i urządzeń w nim się znajdujących.
 10. Pokój przekazywany jest w stanie czystym i uporządkowanym. W trakcie pobytu obowiązek utrzymania porządku spoczywa na Kliencie.
 11. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia do pokoju, równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Bezpłatna wymiana pościeli przysługuje Gościom po 7 dniach pobytu (pod warunkiem, że pobyt będzie trwał nie krócej niż 12 dni) oraz co kolejne 7 dni.
 13. Nie zapewniamy ręczników w pokojach, ale w razie potrzeby istnieje możliwość wypożyczenia ręczników. Jest to usługa dodatkowo płatna.
 14. Wydajemy tylko jeden komplet kluczy oraz jednego pilota do bramy wjazdowej. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pobrana zostanie opłata w wysokości 120 zł. za klucze i 120 zł. za pilota.
 15. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego pokoju.Prawo wejścia do wynajętego pokoju pozostawia się jedynie w przypadku zagrożeniabezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu DG Amber.
 16. Gość DG Amber ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzajuuszkodzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych pokoju, a takżeterenu zewnętrznego i jego urządzeń, poczynione przez osoby wynajmujące pokój lubodwiedzających ich gości.
 17. Właściciel DG Amber nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczypozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przedkradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielach tych rzeczy.
 18. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju, po jego wyjeździe, zostaną odesłane nakoszt gościa, na wskazany adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na którymają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tychrzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu, obsługa zobowiązana jest przechować przedmiotyznalezione przez 1 miesiąc od momentu poinformowania gościa.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używaćjakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np.grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych i elektrycznych. Zabrania się wnoszeniado pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów onieprzyjemnym zapachu.
 20. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do pokoju rzeczy (np. narzuty,poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie zbędnegooświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 21. ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH W POKOJACH W DGAMBER W DZIWNOWIE.Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochroniezdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529 z późn. zm.) ? jesteśmy zobowiązanido wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów w pokojach.Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.Prosimy o korzystanie z miejsc wyznaczonych do palenia.Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 300 złotych izostanie doliczona do rachunku gości.
 22. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność DG Amber zobowiązany jestpokryć w całości wartość zniszczonego mienia. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązanyudostępnić wynajmowany pokój osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanumiejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić obiekt. Wszelkie roszczeniaw sprawie ewentualnych zniszczeń stwierdzonych przy odbiorze pokoju przez właścicieli lubobsługę, mogą być dochodzone na drodze sądowej. Prawem właściwym dla sporówpomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sądwłaściwy dla siedziby właściciela obiektu.
 23. Ze wszystkich dodatkowych urządzeń, znajdujących się na terenie ośrodka mogąkorzystać jedynie osoby, które uprzednio zapoznały się z regulaminami właściwegoużytkowania.
 24. Dostęp do Internetu na terenie ośrodka jest bezpłatny. Użytkownik ogólnie dostępnej siecizobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będziewykorzystywał Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem( w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania znielegalnych stron pornograficznych, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp. ).Korzystanie z programów typu P2P jest zabronione. Hasło do sieci wifi zostanie przekazanegościom w momencie przekazania kluczy do pokoju.
 25. Grillowanie możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególnejostrożności i przepisów P-Poż. oraz zasad regulaminu grillowania wywieszonego przy grillu.Po zakończeniu grillowania prosimy o pozostawienie miejsca grillowego i altany w czystości.
 26. Podczas trwania epidemii Covid-19, a także w okresie trwania stanu zagrożeniaepidemicznego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezakwaterowanych.
 27. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22.00 do 7.00,a także niestosownego zachowania na terenie ośrodka w pozostałych godzinach, właścicielma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem, bez konieczności zwrotuwniesionej wcześniej opłaty.
 28. W dniu wyjazdu wynajmowany pokój należy pozostawić w stanie technicznym zgodnym zestanem z dnia przyjazdu. Prosimy aby naczynia kuchenne zostały pozmywane.
 29. Późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd gościa, rezygnacja z zarezerwowanego pobytulub jego części nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku, ani do żądania zwrotu kwoty zaniewykorzystane noclegi.
 30. Parking na naszym terenie jest mały, ale staramy się pomóc w dniu przyjazdu i w razie potrzeby w trakcie pobytu w ustawieniu samochodu tak aby każdy miał swobodny wjazd i wyjazd. Parking nie jest strzeżony, ale dokładamy wszelkich starań, aby Państwa samochodybyły bezpieczne. Informujemy jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na naszym terenie. W związku z małą ilością miejsc, jest konieczna rezerwacja miejsca na parkingu.  Dysponujemy także miejscami parkingowymi - zamykanymi na parkingu miejskim. 
 31. W Dziwnowie na podstawie uchwały Rady Miejskiej obowiązuje opłata miejscowa.Szczegóły dotyczące tej opłaty możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie,przy ul. Szosowej 5.
 32. Na terenie DG Amber jest zakaz pobytu ze zwierzętami, bez wcześniejszego uzgodnienia.

Wszystkim naszym Gościom życzymy udanego wypoczynku