Polityka Prywatności

Amber Dziwnów

Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI DOMU GOŚCINNEGO "AMBER" W DZIWNOWIE

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI DG "AMBER"
Administratorem danych osobowych Gości jest DOM GOŚCINNY "AMBER" JOANNA SZYMCZAK-BARSZCZ z siedzibą w Dziwnowie przy ulicy Adama Mickiewicza 38.

§ 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: amberdziwnow@gmail.com

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
Celem, dla których DG "Amber" przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez DG "Amber" w związku z poniesioną szkodą, wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do DG "Amber",
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez DG "Amber" jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych DG Amber jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
DG "Amber" przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT DG "Amber" oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych pensjonatu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostana trwale usunięte.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest na miejscu w pensjonacie. Ponadto, DG "Amber" udostępnia adres: amberdziwnow@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr dokumentu tożsamości, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w pensjonacie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie DG "Amber" jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
DG "Amber" nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Domu Gościnnego "Amber" dostępna jest również na naszej stronie internetowej.


Właściciele Domu Gościnnego "Amber"